Bài Viết

  Bảng Bug Agi tất cả nhân vật trong game

  Ngày đăng: 20/10/2018 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn | Lượt Xem: 6470

  DARK WIZARD AGILITY BUG

  Evil Spirits

  • 0 – 5700 > Sử dụng bình thường
  • 5700 – 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 6550 – 8200 > Sử dụng bình thường
  • 8200 – 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 9820 – 10700 > Không sử dụng được
  • 10700 – 13250 > Sử dụng bình thường
  • 13250 – 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 15700 – 23250 > Không sử dụng được
  • 23250 – 28250 > Sử dụng bình thường
  • 28250 – 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 33200 – 65534 > Không sử dụng được

  Inferno

  • 0 – 61700 > Sử dụng bình thường
  • 61700 – 65534 > Không sử dụng được

  Nova
  (Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)

  • 9820 – 10700 = Sử dụng bình thường
  • 33200 – 65534 = Sử dụng bình thường

   

  DARK KNIGHT AGILITY BUG

  Twisting Slash

  • 0 – 47040 > Sử dụng bình thường
  • 47040 – 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

   

  ELF AGILITY BUG

  MultiShot

  • 0 – 23200 > Sử dụng bình thường
  • 23200 – 25250 > Không sử dụng được
  • 25250 – 37750 > Sử dụng bình thường
  • 37750 – 56500 > Không sử dụng được
  • 56500 – 65535 > Sử dụng bình thường

   

  MAGIC GLADIATOR AGILITY BUG

  Evil Spirit

  • 0 – 11200 > Sử dụng bình thường
  • 11200 – 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 12880 – 16200 > Sử dụng bình thường
  • 16200 – 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 19440 – 21200 > Không sử dụng được
  • 21200 – 26200 > Sử dụng bình thường
  • 26200 – 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 31100 – 46200 > Không sử dụng được
  • 46200 – 56200 > Sử dụng bình thường
  • 56200 – 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

  Twisting Slash

  • 0 – 47180 > Sử dụng bình thường
  • 47180 – 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

  Inferno

  • 0 – 65535 > Sử dụng bình thường

  Fireslash

  • 0 – 32,767 > Sử dụng bình thường

   

  DARK LORD AGILITY BUG

  FIRESCREAM

  • 0 – 2400 > Sử dụng bình thường
  • 2400 – 5000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 5000 – 5600 > Không sử dụng được
  • 5600 – 6800 > Sử dụng với Ngựa/Phượng Hoàng
  • 6800 – 8000 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 8000 – 11800 > Không sử dụng được
  • 11800 – 16600 > Sử dụng với Ngựa/Quái điểu/Phượng Hoàng
  • 16600 – 65535 > Không sử dụng được


  Từ Khóa: